Năng Lực Tài Chính

Năng lực tài chính


Đơn vị tính: đồng  STT  KHOẢN MỤC  NĂM 2009  NĂM 2010  NĂM 2011  1  Tổng tài sản  383.275.924.749  448.130.621.541  357.956.468.514  2  Tổng nguồn vốn  383.275.924.749  448.130.621.541  357.956.468.514  3  Doanh thu  433.340.688.265  503.226.110.870  565.214.760.604  4  Lợi nhuận trước thuế  20.139.909.287  28.249.299.961  9.499.570.519  5  Lợi nhuận sau thuế  16.107.340.733  21.913.180.601  8.674.696.179