Năng Lực

Năng lực thiết bị


Công ty TNHH Xây dựng Phú Hưng hiện đang quản lý một danh mục tài sản máy móc thiết bị hùng hậu đáp ứng hầu hết nhu cầu thi công đa dạng trên các công trường xây dựng từ Bắc đến Nam. Tổng giá trị máy móc thiết bị Công…

Năng lực tài chính


Đơn vị tính: đồng  STT  KHOẢN MỤC  NĂM 2009  NĂM 2010  NĂM 2011  1  Tổng tài sản  383.275.924.749  448.130.621.541  357.956.468.514  2  Tổng nguồn vốn  383.275.924.749  448.130.621.541  357.956.468.514  3  Doanh thu  433.340.688.265  503.226.110.870  565.214.760.604  4  Lợi nhuận trước thuế  20.139.909.287  28.249.299.961  9.499.570.519  5  Lợi nhuận sau thuế  16.107.340.733  21.913.180.601  8.674.696.179